60 91 03 21 dorte@nybogholder.dk

GENERELLE HANDELSBETINGELSER – KRUNIKA I/S

 

 1. Anvendelsesområde

Nedenstående almindelige handelsbetingelser for KRUNIKA – er gældende for alle forretningsydelser fra KRUNIKA. Afvigelser fra nedenstående handelsbetingelser er kun gyldig med KRUNIKA skriftlige accept.

 

 1. Tilbud

Tilbud, der afgives af KRUNIKA, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Priserne anført i tilbuddet er bindende for KRUNIKA medmindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser er ekskl. moms samt omkostninger til 3. part medmindre andet er anført.


Rekrutteringsopgaver:

Rekrutteringsopgaver afregnes til en aftalt honorar.

Honorarer betales af to omgange. 1. del ved aftalens indgåelse og 2. del ved underskrift af ansættelseskontrakt med en kandidat.

Timebetalte opgaver & fysisk fremmøde:

Ved timebetalte opgaver vil tiden, der bruges i forbindelse med møder, research, forberedelse, telefonsamtaler, planlægning, skriveopgaver, mailkorrespondance, administration m.m., blive registreret som arbejdstid. Den forbrugte tid noteres per påbegyndte kvarter.

Kørsel afregnes altid til 9,00 kr. pr. km. Timeforbruget til transport er inkl. denne takst.

Hertil kommer eventuelle udgifter til bro, færge og overnatning m.m.

 

 

 1. Aflysning og flytning af opgaver

Aflysning af datofastsatte konsulentydelser som kurser og workshops kan ske uden beregning, hvis aflysning sker 30 dage før aftalt dato for afholdelse. Ved aflysning senere end 30 dage før afholdelse betales 50 % af det aftalte honorar. Konsulentydelser kan flyttes til ny dato uden beregning, hvis det sker 8 dage før aftalt dato. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, hvorfor der faktureres som aftalt.

Aflysning af ledersparring, coaching og andre møder kan se ske med 14 dages varsel uden beregning. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, hvorfor der faktureres som aftalt. Ledersparring, coaching og andre møder kan flyttes til ny dato uden beregning indtil 3 dage før fastsat mødedato. Ved sygdom kan der dog aflyses med et varsel på 1 dag.

I tilfælde af konsulentens sygdom erstattes ydelsen med en tilsvarende ydelse.

 1. Ordrebekræftelse

KRUNIKA bekræfter altid skriftligt overfor kunden, ordren på det bestilte arbejde. Ordrebekræftelse fremsendes via mail til kundens kontaktperson.

 

 1. Betalingsbetingelser

KRUNIKA betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage, medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen. Ved udeblivelse af rettidig betaling pålægges der et administrationsgebyr på 100,00 kr. pr. erindringsskrivelse.

For konsulentydelser, der strækker sig længere end 30 dage, faktureres der bagud hver den 30. i måneden med det antal timer, der er forbrugt. Time- og ressourceopgørelse vedlægges som bilag til den fremsendte faktura.

KRUNIKA kan ved større opgaver/projektforløb forlange, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler 1/3 af tilbudsprisen 8 dage inden opgavestart, 1/3 del halvvejs inde i projektet samt den sidste 1/3 del ved opgavens aflevering.

 

 1. Afleveringsforretning

For hvert projekt som KRUNIKA løser, afholdes der afleveringsforretning med kunden, senest 14 dage efter opgaven er afsluttet.

 

 1. Samarbejdets ophør

Et samarbejde ophører automatisk efter 12 måneder, hvis der ikke har været nogen form for kontakt mellem KRUNIKA og kunden. Et samarbejdes ophør kan dog skriftlig opsiges med omgående virkning, hvis kunden ikke overholder KRUNIKAs generelle forretningsbetingelser eller andre aftaler, der måtte være indgået i samarbejdet.

Ved samarbejdets ophør slutfaktureres der fra KRUNIKA til kunden. I slutfaktureringen indgår forbrugte timer, hjælpemidler, transport og andre omkostninger, som kunden godkendte på ordrebekræftelsestidspunktet.

 

 1. Kundens forsinkelse af projektet

Hvis en ordrebekræftet opgaveløsning forsinkes af kunden, ophæves de tidsterminer, der er aftalt for løsningen af opgaven.

Hvis kunden i mere end 60 dage udskyder en ordrebekræftet opgave fra den startdato, der er nævnt i ordrebekræftelsen, kan KRUNIKA fordre forudbetaling eller anden sikkerhedsstillelse.

 

 1. Ansvar

KRUNIKA repræsenterer leverancer til tiden med et højt fagligt niveau og et stort engagement, som det kan forventes af en konsulent med høj professionalisme.

KRUNIKA kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af arbejdet eller rådgivning. Det påhviler kunden selv at sikre, at de aktiviteter der iværksættes som følge af konsulentstøtten, ikke er i strid med loven og med virksomhedens politikker mv. Der gives ingen garantier for virkninger af rådgivningen, da ansvaret for implementering af råd og handlinger alene påhviler kunden.

 

 1. Tavshedserklæring

KRUNIKA påtager sig som standard tavshedspligt om de forhold, som KRUNIKA bliver bekendt med under samarbejdet med kunden. Tavshedserklæringen er gældende så længe samarbejdet opretholdes og forældes ikke efter samarbejdets ophør.

 

 1. Persondata og kundedata

KRUNIKA indestår for at behandle samt opbevare persondata efter den til enhver tid gældende lovgivning på området.

 

 1. Force majeure

Følgende omstændigheder hos KRUNIKA medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer en ordrebekræftet opgave i at blive løst eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som KRUNIKA ikke er herre over, såsom brand, mobilisering, krig, eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, oprør eller andre truende uroligheder.

 1. Tvister

Alle tvister vedrørende disse forretningsforhold afgøres efter dansk ret. Retssager skal anlægges ved KRUNIKA eller kundens værneting, efter KRUNIKAs valg.

 

Forretningsbetingelserne er senest opdateret d. 16.02.23